Giai đoạn 2019 – 2021, Cà Mau không có đơn vị cấp huyện và cấp xã thuộc diện phải sắp xếp

Ông Lê Minh Ý Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

Sẽ tiếp tục rà soát

* Ông có thể cho biết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau?

Ông Lê Minh Ý – Giám đốc Sở Nội vụ: Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cùng với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, TP. Cà Mau rà soát các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021, nhất là đối với các đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định.

Qua rà soát, đối chiếu với quy định và thực trạng quản lý đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì trên địa bàn tỉnh Cà Mau không có đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nào chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn: Diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định, nằm trong diện bắt buộc phải thực hiện sắp xếp, theo yêu cầu tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh báo cáo đến Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Nội vụ tình hình rà soát nêu trên, xác nhận tỉnh Cà Mau không có đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021.

Sau năm 2021, khi có chủ trương của Trung ương, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục rà soát, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 – 2030 theo quy định.

Nhiều khóm, ấp thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập

* Thưa ông, tình hình việc sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm trên địa bàn Cà Mau thì như thế nào? Trong quá trình thực hiện có thuận lợi, khó khăn gì, nhất là về công tác chuẩn bị nhân sự đối với người hoạt động không chuyên trách trong thời gian tới?

Ông Lê Minh Ý: Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các quyết định của tỉnh, Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND các huyện, TP. Cà Mau rà soát các ấp, khóm thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp theo quy định, tập trung vào các ấp, khóm có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy mô số hộ gia đình theo tiêu chuẩn quy định. Theo chuẩn quy định đối với ấp là 350 hộ gia đình; đối với khóm là 400 hộ gia đình.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 162 ấp, khóm (22 khóm, 140 ấp) thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập. UBND các huyện, TP. Cà Mau xây dựng Phương án và đề xuất thực hiện sắp xếp, sáp nhập 115 (18 khóm, 97 ấp). Dự kiến sau khi sắp xếp, sáp nhập toàn tỉnh sẽ giảm 86 ấp, khóm (15 khóm và 71 ấp). Trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện, TP. Cà Mau, Sở Nội vụ đang tổng hợp, trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương để thực hiện.

Về công tác chuẩn bị nhân sự đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm trong thời gian tới sau khi sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm, thuộc thẩm quyền sắp xếp, bố trí của cấp ủy đảng, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã quyết định. Vì vậy, sau khi có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm nêu trên, các đơn vị sẽ xây dựng Đề án sáp nhập ấp, khóm, lấy ý kiến cử tri để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, trong Đề án có nội dung dự kiến về nhân sự của ấp, khóm sau khi sắp xếp, sáp nhập.

Cà Mau đang nỗ lực xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả.

* Xin ông cho biết thêm xung quanh việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan cấp tỉnh?

Ông Lê Minh Ý: Do hiện nay còn nhiều ý kiến khác nhau về ghép các sở, ngành chuyên môn, hiện Trung ương chưa ban hành hướng dẫn thực hiện. Bộ Nội vụ đang tiến hành nghiên cứu việc hợp nhất thí điểm; rà soát lại các tiêu chí đối với các cơ quan chuyên môn mang tính đặc thù; nghiên cứu quy định về chuẩn cấp phó trong thời điểm hiện nay.

Đối với địa phương, hiện Cà Mau tiếp tục tập trung cho việc kiện toàn, sắp xếp bên trong các sở, ngành tỉnh. Các sở, ngành xây dựng kế hoạch sắp xếp và đã được phê duyệt, đang tiếp tục xây dựng lại Đề án vị trí việc làm của các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, trực thuộc các sở, ngành, từ đó tính lại biên chế nhà nước.

Trung ương đã phê duyệt biên chế khối nhà nước, năm 2020 sẽ tiếp tục giảm nhiều hơn so với 2019.

* Xin cảm ơn ông!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *