đơn vị sự nghiệp

Cải cách tài chính công

Những năm gần đây, Cà Mau đã thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tài chính công bằng việc giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự