đơn vị sự nghiệp công lập

Nhiều mục tiêu quan trọng đặt ra trong năm 2019

Đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong