Nhiều mục tiêu quan trọng đặt ra trong năm 2019

Tăng cường đối thoại với người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính là một trong nhiều nhiệm vụ cụ thể được đặt ra.

Theo UBND tỉnh, trong năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, dịch vụ công; xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở thông suốt, tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là: Đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC để nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC.

Trong đó, đối với nhiệm vụ cải cách TTHC, giải pháp cụ thể sẽ được thực hiện là thường xuyên rà soát để phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời những TTHC rườm rà, phức tạp, khó thực hiện. Đặc biệt là cải cách các khâu, các thủ tục trung gian trước khi hoàn thành bộ TTHC để nộp vào bộ phận một cửa (nhất là đối với TTHC thuộc lĩnh vực đất đai). Cập nhật, công bố, công khai TTHC theo quy định. Nâng cao chất lượng tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về quy định, TTHC. Định kỳ 3 tháng, mỗi cơ quan, đơn vị có tiếp nhận, giải quyết TTHC tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân; các sở, ban, ngành có liên thông trong giải quyết TTHC có thể phối hợp tổ chức.

Bên cạnh đó sẽ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của Trung tâm Giải quyết TTHC của tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị cấp huyện, cấp xã; ít nhất 6 tháng một lần, tổ chức lấy ý kiến về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN) về kết quả giải quyết TTHC (đối với những đơn vị không có bố trí thiết bị đánh giá mức độ hài lòng). Qua đó, xử lý hoặc thay thế kịp thời những công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Đối với nhiệm vụ này, trong năm 2018, tất cả thủ tục mới ban hành khi công bố đều được cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết so với quy định. Đến nay, tổng số TTHC đang thực hiện tại các cấp là hơn 2.000 thủ tục, trong đó cấp tỉnh có 1.545 thủ tục, cấp huyện 299 thủ tục, cấp xã 164 thủ tục.

Đồng thời, ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 1 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; 46 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; trong đó: Cắt giảm thời gian giải quyết 20 thủ tục, kiến nghị Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ 27 thủ tục.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đơn giản hóa TTHC, có 12 đơn vị thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 20 – 40%, với tổng số trên 300 thủ tục được cắt giảm.

Công tác đối thoại với người dân, DN tiếp tục được quan tâm thực hiện. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đã 2 lần tổ chức hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư, DN; 20 cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại với người dân, DN về quy định, TTHC. Kết quả, đã tiếp nhận trên 220 phản ánh, kiến nghị, tất cả đã được phản hồi, trả lời theo quy định. Đồng thời, tiếp nhận 8 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thông qua các kênh: Bưu chính, báo chí và tiếp nhận trực tiếp (tất cả đã được xử lý theo quy định).

Những mục tiêu cụ thể được đặt ra là trong năm 2019, địa phương sẽ phấn đấu 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được công bố kịp thời và niêm yết công khai đúng quy định; phấn đấu có 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trung bình đạt từ 95% trở lên; giảm tối thiểu 1,8% biên chế công chức so với số được giao năm 2018; phấn đấu giảm 2,5% đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập bình quân cả tỉnh và giảm tối thiểu 2,09% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2018; hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 100% công chức, viên chức đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và phù hợp với đề án vị trí việc làm được phê duyệt; 90% công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% hồ sơ của tổ chức, cá nhân được tiếp nhận, xử lý trên phần mềm một cửa điện tử…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *