đồng thuận

Năm 2019 – đồng thuận và quyết tâm!

Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, từ đó cần phải tập trung thực hiện quyết liệt những giải pháp trọng tâm, đột phá, tạo động lực để tiếp tục