Năm 2019 – đồng thuận và quyết tâm!

Với mục tiêu chung, năm 2019, Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu nông nghiệp; chú trọng tăng trưởng chất lượng, hiệu quả, bền vững; nâng cao năng suất lao động; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường hợp tác, liên kết vùng trong phát triển kinh tế – xã hội. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nắm bắt cơ hội phát triển trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư; triển khai thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó và thích nghi có hiệu quả với biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo.

Năm 2019, Cà Mau phấn đấu đạt mục tiêu thu hút 1,66 triệu lượt khách với doanh thu thuần du lịch trên 2.420 tỷ đồng. Ảnh: Đất Mũi – Cà Mau, vùng đất thiêng của dân tộc!

Trung tâm lớn ngành tôm của cả nước

Với hướng phấn đấu đạt tăng trưởng từ 6,5% trở lên trong khu vực ngư, nông, lâm nghiệp, Cà Mau sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm Cà Mau đến năm 2025, với mục tiêu phát triển ngành tôm Cà Mau trở thành trung tâm lớn nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Tiếp tục đầu tư hạ tầng dịch vụ nghề cá; tổ chức lại sản xuất khai thác thủy sản theo hướng vươn ra khơi, gắn với bảo vệ nguồn lợi và tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản. Phấn đấu tổng sản lượng thủy sản năm 2019 đạt 560.000 tấn.

Khu vực dịch vụ với mục tiêu phấn đấu khá cao, đạt tăng trưởng từ 8,7% trở lên. Theo đó, tiếp tục đề xuất triển khai thực hiện các giải pháp để đưa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực sự đi vào cuộc sống, gắn với thúc đẩy sản xuất hàng hóa, dịch vụ và phát triển thị trường nội địa. Đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2019 đạt 62.350 tỷ đồng. Cùng với đó là tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt từ 1,2 tỷ USD trở lên. Thực hiện tốt vai trò đầu mối, phối hợp quản lý thị trường, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; đẩy mạnh hoạt động chống đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, chống buôn lậu, gian lận thương mại…

Thành lập tổ tư vấn xây dựng chiến lược

Trên lĩnh vực thu hút đầu tư phát triển, tỉnh sẽ thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp. Chọn lựa, bố trí con người có đủ năng lực, trình độ và quyết tâm cao để thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Điểm mới đáng chú ý năm nay là sẽ thành lập tổ tư vấn, với sự tham gia của những người có năng lực, kinh nghiệm, trình độ cao (cả đương chức, nghỉ hưu) để nghiên cứu tư vấn cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề chiến lược, định hướng quy hoạch phát triển dài hạn, những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh sẽ tiếp tục tập trung cải thiện các chỉ số có thứ hạng thấp, cụ thể các chỉ số: Đào tạo lao động (thuộc đơn vị đầu mối của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), tính minh bạch (đơn vị đầu mối: Sở Tư pháp), thiết chế pháp lý (đơn vị đầu mối: Tòa án nhân dân tỉnh), dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (đơn vị đầu mối: Sở Công thương), tính năng động (đơn vị đầu mối: Văn phòng UBND tỉnh), tiếp cận đất đai (đơn vị đầu mối: Sở Tài nguyên và Môi trường)…

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc

Nhiều năm qua, vấn đề đầu tư công luôn được xem trọng, tuy nhiên, tiến độ thực hiện chưa đạt theo yêu cầu. Năm 2019, bên cạnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị triển khai thực hiện công việc theo tiến độ; nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán dứt điểm khối lượng đã thực hiện, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, Cà Mau kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều, khoản hợp đồng đã ký kết, các nhà thầu không có năng lực thực hiện dự án, công trình. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng tiến độ thực hiện dự án, công trình chậm do nhà thầu không đảm bảo năng lực.

Xác định ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ quyết định thành công trong mọi công việc, bên cạnh xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương là một vấn đề rất được xem trọng. Theo đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả của cán bộ công chức, viên chức trong triển khai thực hiện công vụ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả công việc thấp. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ của đơn vị mình được phân công phụ trách.

Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hải yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan truyền thông, các đơn vị có liên quan và các địa phương tăng cường các thông tin chính thức một cách công khai, minh bạch và kịp thời về tình hình và việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan báo chí, của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Với sự đoàn kết, quyết tâm trong toàn Đảng bộ, đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, khả năng năm 2019, Cà Mau sẽ lại tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực, tạo thế và lực cùng cả nước vững vàng tiến bước vào thời kỳ công nghiệp lần thứ tư, đưa đời sống nhân dân ngày càng phát triển, đất nước hội nhập toàn diện cùng thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *