chiến lược

Năm 2019 – đồng thuận và quyết tâm!

Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, từ đó cần phải tập trung thực hiện quyết liệt những giải pháp trọng tâm, đột phá, tạo động lực để tiếp tục

Ứng phó kịp thời, có chiến lược, hạn chế tối đa thiệt hại

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT;) triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2020 trong điều kiện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh