DTTS

Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 5,08%

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chung của toàn tỉnh từ 3% trở lên và đối với các địa bàn có điều