Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 5,08%

Ông Triệu Quang Lợi, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, trao giấy khen cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2018.

Trong năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; nhiều chính sách an sinh xã hội cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh được tổ chức triển khai thực hiện và mang lại một số kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm xuống còn 16,37%, giảm 5,08% so với cuối năm 2017; đầu tư xây dựng hoàn thành được 102 công trình mới và 83 công trình duy tu, bảo dưỡng cho 8 xã khu vực III và 67 ấp đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 từ ngân sách Trung ương trên 22 tỷ đồng; cùng với đó, các chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vùng DTTS, chính sách vay vốn phát triển sản xuất; chương trình giảm nghèo, giải quyết việc lảm; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS cũng được triển khai kịp thời và đúng đối tượng.

Thông qua các hoạt động chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; đồng bào dân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; thể hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với chính quyền và cộng đồng. Từ đó, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc luôn được giữ vững; đồng bào dân tộc an tâm lao động sản xuất, kinh doanh và tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Tuy nhiên, vùng DTTS hiện vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao; đa phần các hộ gia đình nghèo trong vùng có nghề nghiệp không ổn định, đông con, trình độ dân trí thấp; thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất; đời sống còn nhiều khó khăn. Việc thoát nghèo đối với các hộ nghèo trong vùng DTTS là thiếu tính bền vững, nguy cơ tái nghèo còn khá cao.

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh trao giấy khen cho 15 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2018; 5 tập thể lao động tiên tiến và 3 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *