dân tộc thiểu số

Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 5,08%

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chung của toàn tỉnh từ 3% trở lên và đối với các địa bàn có điều

Phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong hai ngày 4 và 5/6, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 71 đại biểu là người có uy tín trong đồng