Phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, báo cáo chuyên đề tuyên truyền về Nghị định 100 của Chính phủ.

Đại biểu được các báo cáo viên của Ban Dân tộc tỉnh và các ngành liên quan giới thiệu 4 chuyên đề, gồm: Tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt những quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2029 của Chính phủ; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Kế hoạch thực hiện Đề án chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020.

Hội nghị tập huấn nhằm góp phần giúp người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc.

Đây cũng là dịp để các đại biểu hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào DTTS; bằng uy tín và trách nhiệm của mình tham gia vận động đồng bào thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiên phong đi đầu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS tích cực phát triển sản xuất nhằm giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng -an ninh tại địa phương.

Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện nếp sống văn hóa mới nhằm phát huy vai trò tích cực của người có uy tín tham gia, vận động đồng bào DTTS thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *