dự án GCF

Hoàn thành 489 căn nhà từ dự án GCF

“Chúng tôi mong đợi các tỉnh sẽ khẩn trương bố trí vốn đối ứng của địa phương, đặc biệt là vốn cho hợp phần xây dựng nhà ở chống chịu thiên