đủ điều kiện xử lý

Luôn trong tư thế sẵn sàng, đủ điều kiện xử lý các tình huống dịch bệnh

Luôn trong tư thế sẵn sàng, đủ điều kiện xử lý các tình huống dịch bệnh Ngoài ra, triển khai đồng bộ và duy trì liên tục các giải pháp phòng,