đường ta

Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông

Để kiến thức về an toàn giao thông (ATGT) gắn kết với học sinh, dần dần xóa bỏ nếp nghĩ cũ “đường ta, ta đi”, thời gian qua, các cơ quan,