FTA

“Giải pháp giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả EVFTA và các FTA liên quan”

Đó là chủ đề Hội nghị chuyên đề hội nhập quốc tế, được Sở Công thương - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau,