giải pháp giảm nghèo

Ngọc Hiển: Nhiều giải pháp giảm nghèo

Với nhiều giải pháp hướng tới giảm nghèo nhanh, bền vững, công tác giảm nghèo năm 2020 của huyện Ngọc Hiển đạt kết quả tích cực, tạo động lực cho địa