giải phóng dân tộc

Phát huy truyền thống xã anh hùng

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xã Khánh Lâm là vùng căn cứ cách mạng, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang