giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách

Phải xem trọng công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong cộng đồng

Ngày 23/5, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, tiếp tục có buổi giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa