giữ tuyến biên giới

Ứng phó thiên tai, giữ tuyến biên giới trên đất liền

“Nếu mực nước tiếp tục dâng cao như hiện nay (năm 2018 đỉnh triều +2,43m, đạt mốc lịch sử), thì trong thời gian tới sẽ có khoảng 118.000ha ven biển có