hành động quyết liệt

Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Nhằm hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ về xây dựng "Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân", hướng đến một