HĐND huyện Ngọc Hiển

Giá trị từ các cuộc tiếp xúc cử tri

Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện Ngọc Hiển đã tổ chức được 5 đợt tiếp xúc cử tri (TXCT), với gần 1.000 cử tri các xã, thị trấn tham dự.