hết trách nhiệm

Chưa quyết liệt, hết trách nhiệm, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân

Sau 1 ngày làm việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng trên lĩnh