Hiệp định Thương mại tự do

Cơ hội và vận hội mới từ EVFTA

Tháng 8/2020, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực. Theo đó, Liên minh châu Âu (EU) cam kết xóa bỏ 85,6%