Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 11

Cán bộ khối Dân chính đảng quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 11

Ngày 29/10, Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương