Cán bộ khối Dân chính đảng quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 11

Đồng chí Lê Minh Khởi, Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng, chủ trì hội nghị.

Đại biểu được nghe Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng Lê Minh Khởi thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11.

Cụ thể là các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Đại biểu còn được nghe Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 – 2022; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *