kế hoạch được giao

Bám sát chương trình, kế hoạch được giao

Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), trên cơ sở các kế hoạch và các ý kiến chỉ đạo, với quyền hạn và trách nhiệm được