Kiểm toán Nhà nước

Xử lý trách nhiệm một cách nghiêm túc, đúng quy định và điều kiện cụ thể

Đó là quan điểm chỉ đạo chung của tỉnh Cà Mau trong việc khẩn trương thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực V về Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây, tỉnh

Liên quan Kết luận của Kiểm toán Nhà nước về xây dựng đê biển Tây: Cà Mau giải trình, kiến nghị xem xét 3 nhóm nội dung

Liên quan Kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực V về xây dựng đê biển Tây, bên cạnh việc khẩn trương, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các