kỷ cương

Nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, cùng với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung nâng cao

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chi ngân sách, tiến độ giải ngân đầu tư công

Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng và tác động của dịch COVID-19, thiên tai đến mọi mặt đời sống, tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và