Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chi ngân sách, tiến độ giải ngân đầu tư công

Tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. Ảnh: Công trình xây dựng kè hộ đê biển Tây.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất về tỉnh thông qua Sở Tài chính về việc điều chỉnh, thu hồi, cắt giảm dự toán đối với các khoản chi thường xuyên, các khoản mua sắm đã có trong dự toán nhưng đến ngày 30/9/2020 chưa phân bổ, đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện và dự kiến giải ngân không hết trong năm, chuyển về dự phòng ngân sách để bù đắp các khoản thu ngân sách.

Văn bản chỉ rõ: Đơn vị, địa phương nào mà không phối hợp với Sở Tài chính trong rà soát các nhiệm vụ để thu hồi, cắt giảm dự toán, để dẫn đến cuối năm không chi hết phải hủy dự toán, chuyển nguồn, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xử lý trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị, địa phương đó, đồng thời không chấp nhận chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trên lĩnh vực được giao làm chủ đầu tư nhưng không hoàn thành dự toán chi ngân sách vì lý do chủ quan; đồng thời UBND tỉnh không xem xét chuyển nguồn sang năm sau thực hiện hay bổ sung kinh phí năm sau để đảm bảo cho các khoản chi.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Chỉ tịch UBND các huyện và TP. Cà Mau tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong những tháng cuối năm; trong đó phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết, cụ thể đối với từng dự án, công trình để thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân nhằm kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý.

Đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn kiến thiết thị chính và nguồn duy tu, sửa chữa công trình giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Đến ngày 30/9/2020, nơi nào chưa phân bổ hoặc phân bổ rồi nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc hết nhiệm vụ chi, sẽ bị cắt giảm, điều chỉnh vốn cho các đơn vị khác để thực hiện dự án, công trình có thể hoàn thành trong năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *