Kỳ họp HĐND

Rà soát các nội dung chương trình Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

Ngày 5/11, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân.

Việc sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm sẽ được quyết nghị tại Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

Dự kiến sẽ có 18 tờ trình được thông qua, đồng thời ban hành 18 nghị quyết, trong đó có 14 nghị quyết cá biệt, 4 nghị quyết quy phạm pháp