làm cho mọi nhà

Đoàn kết, làm cho mọi nhà, mọi người ấm no, hạnh phúc

Ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn của tỉnh Cà Mau trong thời gian qua, góp phần quan