Lấy phiếu tín nhiệm

Lấy phiếu tín nhiệm 28 vị giữ chức vụ do đại biểu HĐND tỉnh bầu

Nội dung quan trọng được cử tri quan tâm tại Kỳ họp lần này là việc lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do đại biểu HĐND tỉnh bầu.