Nâng chất năng lực cán bộ

Nâng chất năng lực cán bộ là nhiệm vụ then chốt

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực. Để hoàn thành