Nâng chất năng lực cán bộ là nhiệm vụ then chốt

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Cà Mau đã có nhiều cải thiện là do việc triển khai nhiều giải pháp, trong đó yếu tố con người đóng vai trò khá quan trọng.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương kiện toàn bộ phận một cửa; triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại bộ phận một cửa; kiện toàn Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Đặc biệt, tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống các cơ quan nhà nước và nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và đội ngũ CB, CC, VC về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn. Đồng thời, trên cơ sở kết quả công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cải thiện Chỉ số PAPI trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Vừa qua, Đoàn kiểm tra CCHC và việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đã tiến hành kiểm tra tại TP. Cà Mau. Qua đó, đã ghi nhận những mặt làm được, đồng thời phát hiện và kiến nghị xử lý một số mặt tồn tại, hạn chế về giải quyết TTHC, công tác cán bộ, công khai tài chính… Tính đến cuối tháng 5, tỉnh đã hoàn thành 14/30 nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đề ra, tỷ lệ 46,67%.

Để hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng trong hoạt động CCHC, địa phương xác định việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC  là một trong những nhiệm vụ cơ bản đặc biệt quan tâm. Thực hiện chủ trương đó, Cà Mau đã có nhiều đổi mới nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC  nhằm đáp ứng có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Những năm qua, vấn đề này luôn được địa phương quan tâm đúng mức. Đội ngũ cán bộ, công chức (CB,CC) tại tỉnh Cà Mau có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng đáp ứng cơ bản yêu cầu công việc cũng như những áp lực trong thực thi công vụ. Việc bầu cử, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy định, bước đầu bố trí các chức danh công chức phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo. Việc quản lý, sử dụng công chức dần đi vào nền nếp, hầu hết công chức đều có trách nhiệm với công việc.               

Việc thực hiện tốt chế độ tiền lương, quy định đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với CB,CC đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC các cấp. Bên cạnh đó, CB,CC cũng đã được rèn luyện, thử thách trong quá trình công tác; được quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, góp phần giúp hệ thống chính trị nói chung và UBND cấp xã nói riêng hoạt động hiệu quả.

UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC: Đề án Đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau ở nước ngoài giai đoạn 2017 – 2025, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC trong nước năm 2017…

Hiện nay, các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh đang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đơn cử như gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tổ chức lại 4 đơn vị, gồm: Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cơ sở Cai nghiện ma túy, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Đồng thời, sắp xếp các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giảm 3 chi cục do chuyển chức năng, nhiệm vụ về các phòng chuyên môn; sắp xếp Sở Tư pháp, từ 7 phòng xuống còn 5 phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm lại 1 trường hợp; nghỉ hưu 2 trường hợp đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở và tương đương. Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch UBND  tỉnh đã quyết định bổ nhiệm 2 trường hợp; điều động, bổ nhiệm 2 trường hợp; bổ nhiệm lại 4 trường hợp; nghỉ hưu 4 trường hợp; kiểm điểm trách nhiệm đối với 6 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở và tương đương.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trong tháng 5 vừa qua, khối nhà nước có 704/4.612 lượt CB,CC được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tỷ lệ 15,27%; kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học cho 8 trường hợp với số tiền gần 215 triệu đồng.

Liên quan đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải yêu cầu lưu ý các trường hợp tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm người nhà, người thân của lãnh đạo; các trường hợp bổ nhiệm cuối nhiệm kỳ của thủ trưởng đơn vị… Theo đó, các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh nâng cao trách nhiệm, chất lượng và đẩy mạnh thực hiện dân chủ, cong khai trong công tác tổ chức cán bộ. Tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm CB, CC, VC. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, cần lưu ý các trường hợp tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm người nhà, người thân của lãnh đạo; các trường hợp bổ nhiệm cuối nhiệm kỳ của thủ trưởng đơn vị và các trường hợp có đơn thư, dư luận hoặc báo chí phản ánh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *