nâng chất xã

Phát huy nội lực để giữ chuẩn và nâng chất xã nông thôn mới

Năm 2015, Tân Hưng Tây là một trong 3 xã đầu tiên của huyện Phú Tân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đó là thành quả của cả