nếp sống văn minh

Xây dựng văn hóa nông thôn mới

Để phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Đầm Dơi tiếp tục phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, tập