ngân hàng đất

“Ngân hàng đất” đóng băng từ sau khi ra đời đến nay

Cách đây gần 2 năm, nhằm tận dụng và khai thác có hiệu quả công trình cống Bào Trấu thuộc dự án thủy lợi tiểu vùng X - Nam Cà Mau

“Ngân hàng đất” đến nay vẫn chưa hoạt động được

“Công trình “ngân hàng đất” được xây dựng và tổng nghiệm thu kỹ thuật vào ngày 20/12/2017, được bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng là Trung tâm Quản