Ngành Bảo hiểm xã hội

Ngành Bảo hiểm xã hội góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại

Thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, không chỉ cần sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, các huyện và thành phố