Ngành Kiểm tra

70 năm ngời sáng ngọn đèn “pha”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở: “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình,