ngành Y

Học Bác, bồi dưỡng cho đội ngũ ngành Y về y đức

Mỗi cán bộ, giáo viên, tùy theo nhiệm vụ được giao, hàng năm tự đăng ký các nội dung làm theo gương Bác. Trong đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng