Nghị quyết Đại hội Đoàn

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn

Duy trì và nhân rộng 90 mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên, duy trì thực hiện hiệu quả 5 quỹ giúp nhau lập nghiệp, 5