Nghị quyết Trung ương 8

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

Sáng 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị