người lính vùng biên

Dấu ấn người lính vùng biên

Nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) địa phương và giữ vững quốc phòng