nguồn vốn vay

Phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay

Bên cạnh khai thác những nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, những năm qua,