nguyện vọng

Tập hợp ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân

Đảng bộ và nhân dân Cà Mau đã thảo luận, lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng trên 1.252 cuộc, với hơn 25.553

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Sáng ngày 23/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 12 HĐND