Nhà ở đô thị

Nhà ở đô thị – Nhu cầu và thực trạng các dự án

Trong 18 chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội, khu nhà ở đô thị mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau (nhà ở đô thị), tập