Những công trình mới

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 55: Những công trình mới tại Khu du lịch Mũi Cà Mau

Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch, phấn đấu đến năm 2025 trở thành