Nỗ lực phục vụ

Nỗ lực phục vụ người dân

Chọn công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ đột phá để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế -