nông nghiệp thủy sản

Cái Nước hoàn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất

Là địa bàn thuộc vùng kinh tế nội địa của tỉnh, thế mạnh kinh tế chủ lực của huyện Cái Nước là sản xuất nông nghiệp thủy sản. Chính vì vậy,