Phấn đấu cuối năm 2020

Phấn đấu cuối năm 2020, cả nước không còn hộ nghèo thuộc diện người có công

Tăng cường các giải pháp phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo thuộc diện người có công, gia đình chính sách; cần tiếp tục có những biện pháp